فرهنگ و هنر

  • حضرت محمد (ص) حقیقتی به بلندای ابدیت

    طالبانیسم ،وهابیت و داعش از مبانی و آموزه های اسلام که بالمآل در رفتارشان به انواع خشونت سبعانه جلوه پیدا کرده،سیمای تابناک و منزه دین را در مرئی و منظر دیگران مکدر و تیره کرده…