مقالات

  • تلفیق دو رابطه اخلاق و سیاست در حکومت اسلامی

    بنابردلایل عقلی و نقلی وجود حکومت امری ضروری است.با وجود دلایل عقلی قطعی مبنی بر ضرورت حکومت،نیازی به تعبد نیست بنابراین آنچه از قرآن ذکر می شود، بیان ارشادی است که مؤید دلایل عقلی ضرورت…